Versie april 2020

ALGEMENE VOORWAARDEN BOSSEMEILINK NOTARIAAT B.V.

BosseMeilink Notariaat B.V., is een besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34132011.

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening en/of werkzaamheden door of namens BosseMeilink Notariaat B.V., ongeacht of deze dienstverlening en/of werkzaamheden is/zijn verricht in de hoedanigheid van (kandidaat-) notaris, (juridisch en niet juridisch) medewerker, bewindvoerder, vereffenaar, executeur, arbiter, bindend adviseur, mediator of anderszins. Deze algemene voorwaarden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de beperking van aansprakelijkheid, zijn mede van toepassing op alle dienstverlening en/of werkzaamheden (i) door of namens de notarissen, kandidaat-notarissen en/of notariële medewerkers die werkzaam zijn voor BosseMeilink Notariaat B.V. of door of namens de praktijkvennootschappen van die notarissen en/of (ii) door of namens de juridisch medewerkers die werkzaam zijn voor BosseMeilink Notariaat B.V.. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de cliënt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW, en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door BosseMeilink Notariaat B.V.
 2. Elk van de na te noemen (rechts)personen kan zich op deze algemene voorwaarden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de beperking van aansprakelijkheid, beroepen:

–          alle medewerkers, oud medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn/waren voor, in dienst zijn/waren van of verbonden zijn/waren aan BosseMeilink Notariaat B.V. en hun erfgenamen;

–          alle (middellijk) aandeelhouders, voormalige (middellijk) aandeelhouders, bestuurders, voormalig bestuurders, gevolmachtigden en voormalig gevolmachtigden van BosseMeilink Notariaat B.V. en hun erfgenamen;

–          alle praktijkvennootschappen met wie BosseMeilink Notariaat B.V. een managementovereenkomst heeft of heeft gehad inclusief hun bestuurders en (middellijk) aandeelhouders;

 1. Iedere verwijzing in deze algemene voorwaarden naar BosseMeilink Notariaat B.V. geldt in een voorkomend geval tevens als een verwijzing naar de desbetreffende (rechts)personen. Voor zover nodig geldt dit artikel als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW ten behoeve van voornoemde (rechts)personen, welk beding door BosseMeilink Notariaat B.V. namens deze (rechts)personen reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.
 2. Het gebruik van de term “partner” door personen die of (middellijk) aandeelhouder van BosseMeilink Notariaat B.V. zijn of op andere wijze, bijvoorbeeld in loondienst, aan BosseMeilink Notariaat B.V. verbonden zijn, laat onverlet dat die personen bij de uitoefening van hun werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van BosseMeilink Notariaat B.V. handelen en derhalve niet voor eigen rekening en risico. De term “partner” impliceert derhalve ook niet een persoonlijke aansprakelijkheid van die persoon. Op alle dienstverlening en/of werkzaamheden van een dergelijke persoon zijn deze algemene voorwaarden, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de beperking van aansprakelijkheid, ook van toepassing.
 3. De uitvoering van aan BosseMeilink Notariaat B.V. verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij BosseMeilink Notariaat B.V. daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd, worden door BosseMeilink Notariaat B.V. aan de opdrachtgever gegeven adviezen niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 4. De totale aansprakelijkheid van BosseMeilink Notariaat B.V. en/of de in de artikelen 2, 3 en/of 4 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen in verband met toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook is (cumulatief) beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door BosseMeilink Notariaat B.V. gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Gegevens betreffende de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn op verzoek beschikbaar. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot EUR 50.000 of, indien het door BosseMeilink Notariaat B.V. in rekening gebracht honorarium in de desbetreffende zaak hoger is, tot een bedrag gelijk aan dat honorarium (met uitzondering van de BTW) met een maximum van EUR 100.000. Elke vordering jegens BosseMeilink Notariaat B.V. en/of jegens de in artikel 2, 3 en/of 4 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen verjaart 12 maanden nadat de gelardeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schadetoebrengend feit.
 5. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of goederen wordt toegebracht waarvoor BosseMeilink Notariaat B.V. of een of meer van de artikelen 2, 3 en/of 4 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen aansprakelijk is/zijn, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag of de bedragen, waarop BosseMeilink Notariaat B.V. uit hoofde van de afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak heeft, met inbegrip van het eigen risico dat BosseMeilink Notariaat B.V. in verband met die verzekering draagt. Gegevens betreffende de algemene aansprakelijkheidsverzekering zijn op verzoek beschikbaar. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot EUR 50.000. Elke vordering jegens BosseMeilink Notariaat B.V. en/of jegens de in artikel 2, 3 en/of 4 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen verjaart 12 maanden nadat de gelardeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schadetoebrengend feit.
 6. BosseMeilink Notariaat B.V. is bevoegd in samenhang met haar dienstverlening diensten van derden te betrekken, zoals bijvoorbeeld gemachtigden, deurwaarders, onderzoekbureaus, incassobureaus, accountants, fiscalisten, kadaster, Kamer van Koophandel, advocaten- en/of notariskantoren etc. De kosten die op enigerlei wijze samenhangen met de door de hiervoor bedoelde derden voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden worden aan opdrachtgever in rekening gebracht. BosseMeilink Notariaat B.V. en de in de artikelen 2, 3 en/of 4 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen of onrechtmatige daden van deze derden. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht door BosseMeilink Notariaat B.V. worden ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. BosseMeilink Notariaat B.V. gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaarden.
 7. De in deze algemene voorwaarden omschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid strekken zich uit tot aansprakelijkheid in verband met het niet deugdelijk functioneren van door BosseMeilink Notariaat B.V. en/of de in de artikelen 2, 3 en/of 4 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere middelen, geen uitgezonderd, alsmede voor het onderschept worden van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax, of e-mail, voor zover het niet deugdelijk functioneren aan BosseMeilink Notariaat B.V. en/of de in de artikelen 2, 3 en/of 4 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen kan worden toegerekend. Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer geschiedt ongecodeerd, tenzij de opdrachtgever vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders verzoekt.
 8. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur is vermeld. De opdrachtgever doet afstand van elk recht om een beroep te doen op opschorting of verrekening. Bij gebreke van betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW. Kosten van invorderingsmaatregelen komen – met een minimum van 10% van het openstaande saldo – ten laste van de opdrachtgever.
 9. Voor het gebruik van de derdengeldenrekening door opdrachtgever kan BosseMeilink Notariaat B.V. aan de opdrachtgever kosten in rekening brengen. BosseMeilink Notariaat B.V. zal eventuele positieve rente aan de opdrachtgever (of rechthebbende) vergoeden indien en voor zover het bedrag langer dan vijf dagen op de derdengeldenrekening staat. Indien de bank kosten en/of negatieve rente op de derdengelden in rekening brengt, is BosseMeilink Notariaat B.V. gerechtigd die negatieve rente en/of kosten aan de opdrachtgever (of rechthebbende) door te belasten, al dan niet middels een forfaitair bedrag. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.
 10. BosseMeilink Notariaat B.V. is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is BosseMeilink Notariaat B.V. na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak. Tevens is BosseMeilink Notariaat B.V. gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken. BosseMeilink Notariaat B.V. heeft het recht de tarieven (de honoraria) te wijzigen per een toekomstige datum.
 11. BosseMeilink Notariaat B.V. en/of de betrokken notaris heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/of derden, indien 10 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij BosseMeilink Notariaat B.V. en/of de betrokken notaris in behandeling is geweest, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen.
 12. Op de rechtsverhouding met en de dienstverlening door BosseMeilink Notariaat B.V. en/of de in de artikelen 2, 3 en/of 4 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen is Nederlands recht exclusief van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met die rechtsverhouding en/of dienstverlening zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, onverminderd de bevoegdheid van de organen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.
 13. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal en zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34132011. De tekst van de Nederlandse voorwaarden prevaleert boven de Engelse tekst. De voorwaarden BosseMeilink Notariaat B.V. zijn op te vragen bij info@bmnotariaat.nl.